Arbets- och närvaroplikt

Arbets- och närvaroplikt

Gäller medlemmar med fast båtplats och med start från säsongen 2023.

Detta är en vidareutveckling av klubbens tidigare arbets- och närvaropliktsmodell.
Hovetorps Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och inte en kommersiell marina. Det innebär att merparten av allt arbete utförs av klubbens medlemmar själva som är skyldiga att vara aktiva i sin förening.


Alla medlemmar med fast båtplats har närvaro- och arbetsplikt för skötsel av klubbens område samt hantera klubbens administrativa uppgifter. 
Det innebär t.ex. städning, reparationer, bryggunderhåll, klubbmöten, styrelsearbete, ekonomi, hemsida, båtplatssamordning.


OBS! Medlem med fast båtplats måste under en treårsperiod närvara på minst 1 av 3st (33%) städ/arbetsdagar och minst 2 av 6st (33%) klubbmöten. Om miniminivån ej uppnås så anses medlem vara passiv och förlorar därmed sin båtplats och hamnar sist i båtplatskön.


Självklart är förväntningen att klubbens medlemmar är mer aktiva i sin båtklubb än miniminivån för att fortsatt ha en väl fungerande och trevlig båtklubb med lägsta möjliga avgifter! Se bild nedan.


Vid deltagande ansvarar medlemmen själv för att signera närvarolistan.


När större arbetsbehov uppstår och årets arbets/städdag inte räcker till så kan styrelsen kalla medlemmar till extra arbete för klubben.


Deltagande i gemensam sjösättning/torrsättning av sin egen och andras båtar räknas inte som genomförande av arbets- & närvaroplikt.Undantag från arbets- och närvaroplikt:  (Städ/arbetsdag och klubbmöten)

- Medlem utan fast båtplats. T.ex. ny medlem som står i kö till båtplats.  (men är självklart välkommen på städdagar, klubbmöten och förtroendeuppdrag för att hjälpa till samt lära känna klubben och dess medlemmar)


- Särskild händelse. Undantag beslutas av styrelsen efter skriftlig begäran från medlem.


- Styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer har fullgjort sin arbetsplikt genom arbete via sina uppdrag. (Men förväntas medverka på klubbmöten)


- Medlem som gjort betydande insatser för klubben kan efter styrelsens beslut "befrias" från arbetsplikt. Fullgjort på annat sätt.