Båtplatsregler

Båtplatsregler

1. UPPLÅTELSE AV BÅTPLATS/TRAILERPLATS

a. Fördelning av båtplatser sköts av klubbens båtplatssamordnare. Se kap10.

b. Båtplatsinnehavaren skall ha för båten gällande ansvarsförsäkring.

c. Båtplatsinnehavare får endast utnyttja tilldelad plats för avtalad båt. Platsen får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand. Det innebär bland annat att den som säljer sin båt inte kan överlåta platsen till den nya båtägaren.

d. Båten skall vara så förtöjd att skada ej uppstår på annan båt eller på bommar/brygga.

e. Om båtplatsinnehavare avlider och båten övertas av nära anhörig (partner, barn eller förälder) kan vederbörande efter styrelsebeslut överta även båtplatsen.


 

2. BÅTENS STORLEK

a. Medlem som planerar att byta till båt av annan storlek bör först fråga båtplatssamordnaren om lämplig båtplats kan ordnas. I annat fall riskerar han/hon stå utan båtplats.

b. Klubbens största båtplatser rymmer båtar med max längd 10.5 m och bredd 3.6 m.


 

3. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP/BÅTPLATS

Medlem som önskar utträda ur klubben anmäler detta skriftligen till klubbens kassör via kontaktformuläret (alt e-post hovetorp@hovetorp.se). Båtplatsinnehavare som inte längre vill disponera båtplats men kvarstå som medlem anmäler detta till båtplatssamordnaren via kontaktformuläret.

  

Årsavgiften består av medlemsavgift och båtplatsavgift. Om båtplatsinnehavaren säger upp sin båtplats före den 1 mars återbetalas hela båtplatsavgiften (inte medlemsavgiften). Vid uppsägning därefter gäller samma regler som för tillfällig upplåtelse av båtplats (se nedan). Återbetalning sker efter säsongens slut och tillgodoräknas i första hand för kommande års avgift.


 

4. SJÖSÄTTNING

Senast den 1 juni skall båtar vara sjösatta, eller flyttade från klubbens mark/hamnområde om de inte ska sjösättas under säsongen.
Båtar får inte utan tillstånd från styrelsen ligga kvar på land efter den 1 juni då klubben inte tillhandahåller båtplats på land mellan 1 juni – 15 september. Den som önskar sjösättning med hjälp av kranbil kontaktar Båtplatssamordnaren senast den 15 april.


Båtplatsinnehavare som delar Y-bom ansvarar gemensamt för sjösättning av den. Klubbens rekommendation är i början av maj med hänsyn till gräsklippningen, dock senast den 1 juni. Båtplatsinnehavarna debiteras en avgift om detta inte skett till utsatt datum. Avgiften bestäms av styrelsen. AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.


 

5. NYTTJANDE AV BÅTPLATS

Båtplatsinnehavare som under båtsäsongen helt eller delvis ska avstå från att använda båtplatsen meddelar detta till båtplatssamordnaren. Om detta inte har gjorts så kan klubben från och med 1 juni hänvisa båtplatsen till annan medlem under resterande del av säsongen. Medlem kan på detta sätt vara passiv under maximalt två säsonger. Därefter överlåts båtplatsen till annan medlem.

 

Medlemmen har rätt till återbäring av båtplatsavgiften. Största återbäringen är 2/3 av betald båtplatsavgift vid anmälan innan 15 maj.
Vid anmälan fram till 1 juni återbetalas som mest 1/2 av båtplatsavgiften. Vid senare anmälan tillfaller hela båtplatsavgiften klubben. Beloppet tillgodoräknas i första hand vid beräkning av kommande års avgift. Aktuella avgifter för tillfälliga lån bestäms vid klubbens ordinarie årsmöte. Betalning sker innan båtplatsen tas i bruk.


 

6. UPPTAGNING (TORRSÄTTNING)

Den som önskar upptagning med hjälp av kranbil skall kontakta Båtplatssamordnaren senast den 15 september. Båtplatsinnehavare med gemensam Y-bom ansvarar tillsammans för att bommen tas upp senast den 15 november. Båtplatsinnehavarna debiteras en avgift om detta inte skett till utsatt datum. Avgiften bestäms av styrelsen.

AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.


Inga båtar tillåts ligga infrusna i vattnet över vintern i Hovetorps hamn. Det kan bli negativa konsekvenser för miljö och brygganläggningar.


 

7. BÅT ELLER ANNAN MATERIEL PÅ KLUBBENS MARK

Båtägaren har fullständigt ansvar för båt och/eller materiel som förvaras på klubbens mark eller i klubbens lokaler.

 

Om Båtplatsinnehavaren på något sätt brister i ansvar eller tillsyn av sin materiel kan klubben på båtägarens/materialägarens bekostnad, bortforsla, begära handräckning eller på annat sätt flytta egendomen från klubbens mark. Ägaren skall vara medveten om att detta kan medföra att egendomen blir förverkad utan att anspråk kan ställas på klubben.


 

8. BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT OCH BÅTPLATSAVGIFT

Medlem skall betala avgiften för medlemskap och eventuell båtplats senast det datum som anges på betalningsavin. Vid utebliven betalning skickar kassören ut en påminnelse med tillägg enligt fastställd påminnelseavgift vilket skall betalas senast vid angivet datumet. Uteblir betalningen trots påminnelse söker kassören en sista muntlig kontakt med båtplatsinnehavaren. Sker sedan ingen betalning inom en vecka förlorar medlemmen sin båtplats. Utebliven betalning leder till uteslutning ur klubben. Beslut om förlorad båtplats och eventuell uteslutning ur klubben fattas av styrelsen, vilket skall protokollföras. Medlem utan båtplats som inte betalat efter första påminnelsen utesluts från klubben och förlorar därmed eventuell kö plats.

 

För nya medlemmar som går med i klubben efter 1 september täcker inbetalad medlemsavgift både innevarande och nästkommande år.


 

9. SJÖREGLER OCH SJÖMANSKAP

Hovetorps Båtklubb är i och med sitt geografiska läge att betrakta som gäst i Kinda kanal och dess sjösystem. Klubben och dess medlemmar har därmed ett ansvar att efterleva de allmänna sjöregler som finns utfärdade eller utfärdas av sjöfartsverket eller Kinda kanal. Medlemmen skall följa hastighetsanvisningar i Hamnar, Kanal och sjösystem. Medlemmen skall likaså uppvisa gott sjömanskap och omdöme vid färd och särskilt i närhet av andra båtar, kanoter eller badande. Hovetorps Båtklubb förbehåller sig rätten att pröva en individs medlemskap om denne skulle brista i ovanstående ansvar.10. OPTIMERING OCH FÖRDELNING AV BÅTPLATSER

a) Optimering av båtplatser: 
Innan fördelning av lediga båtplatser sker så optimeras befintlig platsfördelning med målet att ha rätt båt på rätt plats. Dvs någon enstaka båt kan behöva flyttas och båtplatssamordnaren tar då kontakt med berörd båtplatsinnehavare. Detta sker normalt inför ny säsong. Båtplatsinnehavare kan bli anvisad ny båtplats och får därigenom ha överseende med de olägenheter och eventuell ändrad båtplatsavgift som kan uppstå.  Båtplatsinnehavare ”äger” ej båtplatsen, utan blir tilldelad plats av båtplatssamordnaren. 


Båtplatsinnehavare med fast båtplats som ej kontaktas av båtplatssamordnaren fortsätter använda sedan tidigare tilldelad båtplats.

 

b) Fördelning av lediga båtplatser (fast eller låneplats):
Efter att platserna har optimerats så fördelas lediga båtplatser till köande medlemmar. Detta sker normalt under våren, ca april-maj, då det finns uppgifter kring vilka båtplatser som blir lediga. Det kan eventuellt bli någon enstaka båtplats ledig efter 1 juni om båtplatsinnehavare “ej dykt upp” på sin båtplats och ej meddelat båtplatssamordnaren om sen sjösättning. 


Förfrågan om intresse kring tillgängliga båtplatser skickas med e-post till medlemmar utan båtplats. Båtplatsnummer, båtplatsstorlek (längd x bredd) samt fast eller låneplats skickas med i e-post så kan sökanden själva göra en första rimlighetsbedömning om någon av platserna är lämpliga eller ej. 


Bland de medlemmar som tackar Ja på förfrågan inom tio (10) dagar så fördelar båtplatssamordnaren sen ut de lediga platserna enligt turordningen: 
 

         1. Placering i kölistan ”Ändra båtplats”: 
            Båtplatsinnehavare med fast plats som söker mindre alt större fast båtplats.  

            Köordning = ködatum, dvs när medlem anmälde sig till denna kö. Tidigare datum först.


        2. Placering i kölistan ”Båtplats”: (i praktiken medlemslistan, ej båtplats)

           Medlemmar som söker fast båtplats. Kan bli tilldelad fast eller låneplats. 
           Köordning = medlemsnummer. Lägre nummer först. 
 

        3. Lämplighet:
           Båtplatssamordnaren avgör om sökandes båt (längd x bredd) är lämplig för någon av de lediga platserna.
           Om sökandes båt ej är lämplig så går båtplatssamordnaren vidare till nästa svarande medlem enligt stegen ovan. 

 

c) Medlem som tackar Nej, alt ej svarar 
Medlemmar som tackar Nej till erbjuden båtplats, alt inte svarar inom tio (10) dagar, har kvar sin placering i kön inför nästa fördelningstillfälle. 


d) Medlemmens e-post 
Det är medlemmens ansvar att lämnade e-postuppgifter är korrekta och att de hålls uppdaterade. Båtklubben söker inte alternativ e-postadress om angivna uppgifter är felaktiga, ej fungerande, fullt konto eller om e-post fastnar i skräppostfilter.