Stadgar

Stadgar

§ 1 Klubbens namn, säte och ändamål: 

Hovetorps Båtklubb bildades den 13 september 1975 och dess hemort är, Linköping.

Klubben har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas intressen och rättigheter vid Hovetorps båthamn.

Klubbens verksamhet skall med marina förtecken vara allmännyttig med inriktning mot friluftsliv, utbildning, barn och ungdom, samt kultur.

 

§ 2 Medlemmar:

Båtklubbens medlemmar kan vara: Aktiva, vilka deltar i verksamheten, och passiva, vilka utan aktivt deltagande vill stödja klubben. Till medlemmar äger styrelsen anta välkända personer som fyllt 15 år samt företrädesvis boende inom Linköpings kommun.

 

§ 3 Avgifter:

Avgifternas storlek och betalningstermin för nästkommande kalenderår bestämmes vid klubbens höstmöte.

Medlem som ej erlagt fastställda avgifter äger ej rättighet att deltaga i beslut och klubbens övriga verksamhet och kan uteslutas ur klubben enligt § 5. Vidare upphör omedelbart all rätt att utnyttja dess anläggningar såsom bryggor och slipanordningar. Inbetalade avgifter och klubbens övriga tillgångar får inte användas för verksamhet som avviker från klubbens ändamål.

 

§ 4 Utträde:

Medlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

 

§ 5 Uteslutning:   

Medlem av klubben är skyldig att underkasta sig dess stadgar, av styrelsen utfärdade ordningsregler samt de föreskrifter som meddelas av styrelsen eller utsedda funktionärer. Den som inte följer utfärdade bestämmelser eller inte åtlyder styrelse och utsedda funktionärer kan uteslutas ur klubben. Fråga om uteslutning av medlem får ej tas upp till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.

Styrelsen avgör med enkel majoritet i fråga som gäller uteslutning av medlem. Vid medlems utträde eller uteslutning ur klubben äger denna ej rätt att utfå någon del av klubbens tillgångar. Styrelsens beslut kan överklagas hos klubbmötet.

 

§ 6   Styrelse:

Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och minst fyra ledamöter, valda växelvis för en tid av två år. För de ordinarie ledamöterna utses årligen minst två suppleanter. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant som står i tur som styrelseledamot för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst tre ledamöter vara närvarande. Vid lika röstetal gälle den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val då lotten skiljer.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter:

Styrelsen skall: 

 

 • bereda alla frågor, som skall föreläggas båtklubben på allmänna möten
 • till årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret
 • verka för och på bästa sätt tillvarata båtklubbens intressen
 • vid årsmötet avge kassarapport för det gångna verksamhetsåret samt vid ordinarie möten vara beredd att avge rapport över den gångna perioden

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för båtklubbens förvaltning och drift och har ekonomiska befogenheter upp till den gräns som fastställs av klubbmöte.

 

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden åligger:

 

 • att föra klubbens talan
 • att vid klubbens sammanträden leda förhandlingarna
 • att övervaka klubbens verksamhet och avgöra sådana angelägenheter, som inte är av den vikt och               beskaffenhet att de nödvändiggör styrelsens sammankallande
 • att låta sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter det fordrar, eller då minst två styrelsemedlemmar begär det

 

Sekreteraren åligger:   

 • att föra förteckning över klubbens medlemmar och distribuera den årligen
 • att vid såväl styrelse- som klubbsammanträden föra dagens protokoll
 • att biträda ordföranden vid expedition av inkommande och utgående skrivelser eller andra handlingar
 • att förvara klubbens handlingar i minst 10 år

 

Kassören åligger: 

 • att enligt styrelsens bestämmelser handha klubbens ekonomiska medel
 • att ombesörja inkasseringar och utbetalningar
 • att föra kassabok, viken när så påfordras, för styrelsen och revisorer tillhandahålles

 

Räkenskapernas avslutning: Klubbens räkenskaper avslutas för kalenderår och lämnas tillsammans med, styrelsens verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning senast den 15 februari, varefter revisorerna lämnar skriftlig berättelse däröver till styrelsen senast den 28 februari.

 

§ 8 Teckning:

Klubbens namn tecknas av ordföranden tillsammans med kassören.

 

§ 9 Klubbmedlems rättigheter:

Klubbmedlems rätt att delta i handhavandes av klubbens angelägenheter utövas på klubbsammanträden, där varje medlem äger en röst. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken denna är ansvarig, eller i val av revisorer. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men eljest den mening gäller som biträdes av ordföranden. Omröstning och val sker öppet, såvida inte någon medlem begär sluten omröstning.

 

§ 10 Klubbsammanträde (årsmöte)

Klubbsammanträde hålles på av styrelsen anvisad plats. Ordinarie sammanträde hålles varje kalenderår i mars/april. Extra klubbsammanträden utlyses då styrelsen så finner lämpligt. Även sk" extra klubbsammanträden av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordrats av minst fem klubbmedlemmar. I kallelsen till extra sammanträde angives det eller de ärenden som skall förekomma. Kallelse till klubbsammanträde, såväl ordinarie som extra, skall anslås på klubbens anslagstavla samt på klubbens officiella hemsida minst 14 dagar före mötet.

 

Vid klubbsammanträde skall följande dagordning förekomma:

 

 1. Mötet öppnas.
 2. Uppläsande och godkännande av dagordningen.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsman, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Val av styrelseledamöter och två suppleanter enligt stadgarnas § 6.
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 12. Val av ledamöter till kommittéerna.
 13. Val av valberedning. En sammankallande och två ledamöter.
 14. Förslag till aktiviteter för verksamhetsåret.
 15. Förslag till budget för verksamhetsåret.
 16. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
 17. Fastställande av styrelsens ekonomiska befogenheter för verksamhetsåret.
 18. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller klubbmedlem.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas.

 

§ 11 Ändring av stadgar: 

Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Stadgarna kan ändras genom beslut på två på varandra följande klubbmöten. Mellan dessa skall minst en månad förflyta.

 

§ 12 Upplösning:

Vid frågan om klubbens upplösning fordras att 3/4 av klubbens närvarande röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande klubbmöten, så beslutar. Om klubbens verksamhet läggs ner  tillfaller dess tillgångar "Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne".

 

Dessa stadgar är antagna vid klubbens bildande samt reviderade vid klubbmöten 780330 och 780604 (paragraf 6) samt vid klubbmöten 950328 och 951026 (paragraferna 3, 7 och 10) samt vid klubbmöten 070417 och 071023 (paragraf 1).samt vid klubbmöten 071023 och 080408 (paragraf 10), , samt vid klubbmöten 080408 och 081021 (paragraf 10), samt vid klubbmöten 100419 och 101121 (paragraf 10).

HOVETORPS  BÅTKLUBB

Hovetorps slussar 5
589 64 Sturefors


Org.nummer: 822001-2267

 

E-post: hovetorp@hovetorp.se

 

PlusGirokonto: 122 496-3


 © All rights reserved